Gå til hovedindhold

Musikskolens regler

Her finder du musikskolens regler om ind- og udmeldelse, lærernes aflysning af undervisning og afbud fra eleverne, søskenderabat og meget mere.

Indhold

  1. Tilmelding og udmeldelse

  Der er flere muligheder for tilmelding:

  • Via elevportalen, hvis du er elev i forvejen
  • Via tilmeldingslinket i toppen af denne side
  • Ved at finde det ønskede fag og tilmelde dig via tilmeldingslinket i højre side

  Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret på musikskolen@naestved.dk med ophør tidligst
  d. 1. december og senest d. 1. marts, når sæsonen er i gang (Se i boksen herunder, hvornår vi skal have besked).

  Efter 1. december er fristen for udmeldelse er én måned plus løbende måned.

  Ophør pr.  Skriftlig skal være Musikskolen i hænde INDEN
  1. december 1. november
  1. januar 1. december
  1. februar 1. januar
  1. marts 1. februar


  2. Sæson

  Skolens undervisning følger folkeskolens officielle ferieplan. Børn og unge begynder i uge 34 og voksne i uge 36 og der sluttes sidst i maj måned. Hele sæsonen er på 35 uger for børn og unge under 25 år og 30 uger for voksne.
  Undervisningen foregår enten som soloundervisning eller på hold afhængig af undervisningens art og elevernes alder.

  3. Hvor er der undervisning?
  I Næstved foregår undervisningen på Skellet 29 og i afdelingerne udenfor Næstved centrum, på nogle af kommunens skoler. Se her

  4. Betaling
  Betaling foregår primært digitalt fordelt på 9 måneder. Oven i prisen på den første opkrævning, lægges en kopieringsafgift til COPY-DAN. Ved for sen indbetaling pålægges automatisk det gældende kommunale rykkergebyr.
  Som noget nyt har Næstved Kommune indført Mit Betalingsoverblik.
  En selvbetjeningsløsning, hvor man kan få et overblik over regninger og eventuelle restancer til kommunen og nemt kan oprette sine regninger til Betalingsservice eller MobilePay-abonnement.
  Du kan via dette link finde Mit Betalingsoverblik på Næstved kommunens hjemmeside.

  5. Aflysning af undervisning
  I tilfælde af lærerens fravær søges timerne erstattet på et senere tidspunkt – evt. efter sæsonens slutning. Hvis fraværet skyldes sygdom, seniordage, omsorgsdage eller 6. ferieuge efterlæses timerne ikke, men ved længere tids fravær forsøger musikskolen at skaffe en vikar. I tilfælde af flere end 2 aflysninger vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 2, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, udstillinger, workshops, koncerter, online-undervisning el. lign.

  6. Afbud fra eleven
  Afbud fra eleven meddeles læreren eller Musikskolens kontor. Undervisningsgange, der aflyses af eleven, erstattes ikke. Dette gælder både for sygdom og andre grunde, fx ferie, lejrskoleophold etc.
  Hvis en elev i længere tid (1 måned eller derover) pga. sygdom må forsømme undervisningen, kan man ved skriftlig henvendelse til kontoret fritages for betaling.

  7. Aflysning af undervisning pga. vejret
  I afdelingerne udenfor Næstved (Skellet), er undervisningen i tilfælde af folkeskolens lukning (f.eks. på grund af sne) automatisk aflyst i Musikskolen. Der vil ikke blive givet yderligere besked i sådanne tilfælde.

  8. Instrumenter og undervisningsmaterialer
  Musikskolen stiller i et vist omfang instrumenter og undervisningsmaterialer til rådighed. Musikelever skal have deres personlige instrument. Nogle instrumenter kan købes eller lejes gennem skolen. Nodebøger og andet undervisningsmateriale købes af eleven gennem skolen eller gennem læreren.

  9. Flere fag
  Det vil kun i særlige tilfælde og efter vurdering fra lærerne/lederen være muligt at gå til to instrumentalfag/sang. Dette revurderes forud for hver sæson.

  10. Adgangsbegrænsning
  Skolen kan kun optage et begrænset antal elever. Begrænsningen administreres ved hjælp af en kvoteordning for hvert fag. Nuværende elever går forud for nye og rettidigt tilmeldte elever bliver optaget før for sent tilmeldte elever. Hvis eleven er villig til at lade undervisningen foregå i en anden afdeling, er man velkommen til at tilmelde sig flere afdelinger.

  11. Søskenderabat
  Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag. Børnene skal bo på samme adresse. Dette gælder også sammenbragte børn.

  12. Friplads
  Der er mulighed for at få tildelt hel eller halv friplads til et fag for elever under 25 år bosiddende i Næstved kommune. Ansøgning og årsopgørelser fra alle i husstanden, der er over 18 år, sendes til musikskolens kontor.
  Der skal søges på ny ved hver sæsonstart.
  Gentildeling af friplads afhænger at lærerens positive vurdering af elevens arbejdsindsats og fremmøde. En fripladstildeling kan bortfalde i løbet af sæsonen, hvis eleven har meget fravær og/eller mangelfuld arbejdsindsats.
  Søskenderabatten frafalder ved friplads.